Wegens groot succes, lopen de levertermijnen voor personalisaties op. Reken op max. 10 werkdagen voor de levering.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle zakelijke klanten van C-Touch die onze producten niet wensen door te verkopen.
Een bestelling kan pas geplaatst worden na het akkoord gaan van deze voorwaarden en na aanvraag van offerte.

Indien u liever onze algemene voorwaarden bewaart via pdf, kan u dit hier doen:

Algemene Voorwaarden B 2 B

Algemene voorwaarden B2B.

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is enkel mogelijk binnen de 24 uur na de aanvaarding van uw bestelling. 
 2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.
 3. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 4. De aangekochte goederen bij C-Touch zijn niet voorbestemd voor doorverkoop. Iedere bestelling wordt behouden voor gebruik in de onderneming zelf of als geschenk aan klanten. Indien deze aangekochte producten worden doorverkocht, zal de verkoper het recht hebben op een schadevergoeding ter waarde van 150% van de factuur waarop de bestelling van de goederen betrekking heeft.
 5. De levering van de goederen zal vergoed worden door de koper. Daarnaast zal de levering binnen een straal van 10km, gerekend vanaf de locatie van het magazijn van C-Touch, persoonlijk geleverd worden.
 6. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste vijf kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de vijf kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het “bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
 7. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
 8. Bij aanvaarding van de bestelling dient een voorschot van 20% betaald te worden alvorens de verkoper overgaat tot de verzending van de bestelling. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is het resterend bedrag van de factuur betaald binnen de veertien kalenderdagen. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs na deze veertien kalenderdagen, zal een éénmalige herinnering verstuurd worden per mail. Indien er na vijf kalenderdagen nog steeds een wanbetaling is van het openstaande bedrag, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat een tweede ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 7% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 15 EUR. Na vijf kalenderdagen wordt een aangetekende brief verstuurd indien er nog steeds sprake is van een wanbetaling van een gedeeltelijk of volledig bedrag van de factuur. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 9. Indien de betaling van het resterend bedrag van de factuur na negentien kalenderdagen nog steeds niet ontvangen is, zullen bijkomende kosten (zie hierboven) in rekening gebracht worden. In geval van overmacht, kan de koper, mits bewijs van overmacht, genieten van een vrijstelling van deze bijkomende kosten gedurende vijf kalenderdagen. Na het verstrijken van dit termijn, wordt per mail de bijkomende kosten meegedeeld. De koper krijgt daarna vijf kalenderdagen de tijd om deze betaling te voldoen. Indien alweer een wanbetaling vastgesteld wordt, volgt een aangetekende brief.
 10. Voor de garantie geldt een termijn van zes maanden gerekend vanaf de aankoopdatum. De eerste drie maanden zal het goed kosteloos vervangen of hersteld worden, de volgende drie maanden zal een expert moeten bewijzen dat het gaat om een defect te wijten aan C-Touch.
 11. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Rechtbank van Eerste Aanleg – Ondernemingsrechtbank afdeling Gent gebracht worden.